FACHOWO POMAGAMY OJCOM EGZEKWOWAĆ ICH PRAWA!

STOŁECZNE STOWARZYSZENIE OBRONY PRAW OJCA


Uwaga:

SSOPO będzie aktywnie przeciwdziałać dezinformowaniu ojców przez inne, niefachowe organizacyjki rodzinno-ojcowskie. Wzywamy też autorów druków do sądów umieszczonych w Internecie do ich niezwłocznej likwidacji, bo więcej krzywdy robią niż pożytku, bowiem każdy przypadek jest inny, indywidualny.Informacja

1. Wobec istnienia w Polsce powszechnej dyskryminacji i masowego odizolowywania dzieci od ojców przez sfeminizowane sądownictwo rodzinne - w przypadkach konfliktu między rodzicami lub ich rozstania - w 1988r. grupa zdeterminowanych ojców utworzyła Ruch Obrony Praw Ojca, następnie powstało jedno Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca i wreszcie regionalne, samodzielne Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, w tym nasze. Niedawno byli uczniowie naszego Stowarzyszenia utworzyli w Warszawie inne organizacje ojcowskie, o bardzo szumnych nazwach.

2. Celem statutowym działającego od 1996r. Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca jest doprowadzenie do takiej sytuacji społeczno-prawnej, w której ojcowie będą faktycznie mieli takie same prawa do dzieci, jak matki, tj. zgodnie z obiektywnym dobrem dzieci, bowiem nauka i praktyka dowodzą, że ojcowie znacznie lepiej wychowują dzieci niż matki, gdyż przy takiej samej miłości do dzieci zapewniają im znacznie więcej konsekwencji i logiki w ich wychowywaniu.

3. W indywidualnych przypadkach, po wypełnieniu ankiety SSOPO, organizacja nasza może udzielić ojcu porady, pomóc napisać pismo procesowe do sądu, skierować do współpracujących z SSOPO adwokatów, napisać pismo opiniujące do akt sprawy, skierować publiczność lub osoby zaufania na salę rozpraw, zapewnić ojcu świadka, który np. w zasądzonym terminie uda się z nim po dziecko do byłej partnerki - w ramach samopomocy koleżeńskiej rozwiniętej w SSOPO.

4. Odnośnie działań ogólnych, to SSOPO popularyzuje problem w środkach masowego przekazu, zabiega o jego rozwiązanie w krajowych władzach: ustawodawczych, sądowniczych i wykonawczych oraz organizacjach międzynarodowych. Domagamy się stosowania ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych konwencji tj. o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Konwencji Praw Dziecka, w tym do swobodnego kontaktowania się dziecka z obydwojgiem rodziców.

- Informacje o SSOPO zamieszczono w komputerowej sieci Internet (www.ssopo.waw.pl).

- Domagamy się weryfikacji sądownictwa rodzinnego i organów mu podległych tj. rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych oraz kuratorów sądowych, tj. głównie odfeminizowania ich zawodów oraz wprowadzenia kadencyjności sędziów.

- Domagamy się zaprzestania łamania art. 33 pkt.1 Konstytucji RP, mówiącego o równości kobiety i mężczyzny w sferze życia rodzinnego.

- Domagamy się dogłębnej weryfikacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tak aby dzieci miały te same prawa do ojców, jak i do matek.

- Domagamy się zaprzestania przez żeńskie sądownictwo rodzinne kreowania corocznie kilkadziesiąt tysięcy dzieci "półsierot" w wyniku "rozwodzenia" tych dzieci z ojcami, bo tylko około 1000 dzieci rocznie powierza się ojcom.

- Domagamy sie zaprzestania odizolowywania dzieci od ojców, gdyż większość z w/w ok. 90% dzieci powierzonych matkom degeneruje się pod ich "opieką", co jest sprzeczne z interesem publicznym społeczeństwa polskiego.

5. Efektem tych działań jest m.in. przeniesienie spraw rozwodowych z sądów rejonowych do sądów okręgowych, a więc na teoretycznie wyższy poziom wiedzy merytorycznej i etyki sędziów. Efektem jest również ograniczanie w/w "rozwodzenia" przez żeńskie sądownictwo rodzinne dzieci z ojcami. Innym rezultatem naszych działań jest nagłośnienie problemu w środkach masowego przekazu oraz pozyskanie życzliwości wielu przedstawicieli władz, partii politycznych, szanowanych osobistości i organizacji zagranicznych. Efektem legislacyjnym jest zmiana m.in. art.84 "Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego" tzn., że również mężczyźni mogą występować o uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa, zaś dalsze prace nad zmianami "KRiO" trwają.

6. W sprawach indywidualnych częściej udaje się uzyskać dla ojców pełne współdecydowanie i współwychowywanie dzieci oraz unikać zawyżania ojcom alimentów - tak, aby mogli również utrzymywać dzieci w naturze, gdy przebywają pod opieką ojców. Obserwujemy, że gdy ojcowie działają ściśle we współpracy z SSOPO to ich sprawy prawie zawsze kończą się pozytywnie, bowiem funkcjonuje dyrektywa, że jak my pomagamy godnemu tego ojcu, to orzekanie jest za ojcem..

7. Osiągnięcie statutowego celu SSOPO jest możliwe, przy wspólnym aktywnym udziale jak największej liczby członków i sympatyków naszej organizacji, zaś osiągniecie celu doraźnego, tj. pozyskania siedziby SSOPO w centrum miasta, wyposażonej w nowoczesne media, otwartej całodobowo jest możliwe jeśli nasze składki na SSOPO będą możliwie jak najbardziej odczuwalne !

8. W zależności od skali problemu pomagamy przez telefon lub w naszym punkcie dyżurów lub mailem ss.obronyprawojca@protonmail.com, ss.obronyprawojca@gmail.com , tel. +48 505 323 336 (który odbierają nasi specjaliści z prawa rodzinnego o bardzo dużym doświadczeniu).

Wszelką korespondencję prosimy wysyłać drogą elektroniczną. Numer dyżurny czynny jest w dni robocze w godzinach 10:00-18:00.

9. Działacze SS0P0 utworzyli a następnie zarejestrowali sądownie w 2002 roku Partię Ochrony Praw Człowieka, której głównym celem statutowym było spowodowanie przestrzegania prawa w RP i ochrona praw podmiotowych osoby ludzkiej.

Zapraszamy do współpracy

ZARZĄD SSOPOkontakt: tel. +48 505 323 336.